مجوز نظام صنفی
تاییدیه فنی نرم افزار
پروانه بهره برداری