راهکار ویژه شرکت های صنایع خودرو

با ارائه ی مشاوره های مختلف  شرکت فناوری اطلاعات ققنوس به صنایع خودرو، فرایندهای زیر با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موجود در سازمان، به شرکت های صنایع خودرو به عنوان راهکار ویژه شرکت های صنایع خودرو  ارائه گردیده است. این فرآیندها  تمام مواردی  که به صورت کاغذی در سازمان صورت می گیرد، را به صورت کاملا سیستمی، دقیق، سریع، و بدون خطا پوشش داده و در فرآیند امور حقوقی به کاربران فرصت برگزاری مناقصه و مزایده ی عادلانه را نیز می دهد.

بخشی از راهکارهای ارائه شده توسط ققنوس به شرکت های صنایع خودرو
  • فرآیند امور حقوقی
  • فرآیند HSE
  • فرآیند اخطار و تشویق