راهکار ویژه شرکت های برق

با توجه به گسترش روز افزون خدمات قابل ارائه به مشترکین و پیمانکاران شرکت های توزیع برق و افزایش مراجعات حضوری و فرآیندهای فیزیکی جهت انجام امور مرتبط با آنان، این شرکت ها همواره به دنبال راه کار های الکترونیکی جهت مدیریت و مکانیزه کردن اینگونه فرآیندها بوده‌اند. در این بین شرکت فناوری ققنوس نیز با توجه به همکاری با تعداد زیادی از شرکت های توزیع برق کشور همواره به دنبال ارائه راهکار ویژه شرکت های برق جهت افزایش بهره وری سازمانی و کاهش بروکراسی اداری در بخش های مختلف شرکت های توزیع برق بوده است.