اخطار و تشویق

تشویق پیمانکاران و عوامل اجرایی آنها و یا تذکر و در صورت لزوم اخطار به آنها باعث ایجاد انگیزه جهت افزایش کارایی پیمانکاران و عوامل اجرایی ایشان می گردد. بر همین اساس پیمان این امکان را برای کارفرمایان گرامی فراهم می نماید تا با استفاده از چک لیست ها و فرم های نظارتی و در نظر گرفتن عوامل مختلف، کلیه فرآیندهای مرتبط با اخطار و تشویق پیمانکاران و عوامل اجرایی آن ها را در سازمان به صورت مکانیزه انجام دهند.

با استفاده از این قابلیت می توان با اطلاع رسانی سریع و آنلاین به پیمانکاران و یا هر یک از عوامل اجرایی، ضمن افزایش شفافیت باعث کاهش ریسک های انجام پروژه گردید.

ثبت گزارش اخطار و تشویق پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی براساس سمت بازدیدکننده برای پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی به طور جداگانه مدیریت انواع دسته‌بندی‌های موضوعی و چک لیست ها برای ثبت گزارش الصاق و مدیریت مستندات تخلف به همراه گزارش اخطار و تشویق اطلاع رسانی سریع به پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی امکان مشاهده گزارش و ارسال دفاعیه توسط پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی از طریق کارتابل کاربری خود به صورت غیر حضوری اعمال تصمیمات مدیریتی در صورت صدور اخطار و تشویق درباره قابلیت مدیریت اخطار و تشویق پیمان بیشتر بدانید:

اعمال-تنظیمات

قابلیت بومی سازی و اعمال تنظیمات

بومی سازی و مدیریت فرآیندها و اطلاعات اخطار و تشویق

 

تنظیم و تخصیص منابع لازم جهت ورود اطلاعات توسط پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی

مدیریت-زمان

مدیریت زمان

سرعت در ایجاد و ارسال گزارش های اخطار و تشویق برای پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی مورد نظر

 

سهولت ارتباط با پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی و اطلاع رسانی سریع به آنها

 

تسهیل در تمدید و مدیریت اخطار و تشویق

داده-ها

پایگاه داده متمرکز

افزایش کارایی‌ با افزایش سرعت رهگیری اخطار و تشویق در جمع آوری داده ها به حداقل رسیدن خطاها و ضایعات اداری

 

حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های حساس

 

یکپارچگی کلیه اطلاعات مرتبط در پایگا

همکاری-آنلاین

همکاری آنلاین در محیطی مشترک

کاهش مراجعات حضوری پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی

 

بهبود و توسعه ارتباطات بین بخش های مختلف سازمان و همچنین کارشناسان سازمان با پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی

 

افزایش شفافیت فرایندهای اداری مناقصه و مزایده برای کلیه کاربران سامانه و پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی