سامانه تاييد صلاحيت

سامانه ثبت نام و تأییدصلاحیت جهت خوداظهاری ، ارزیابی ، تهیه لیست های کوتاه و بلند  پیمانکاران  در جهت افزایش اصول ایمنی درمحیط های پیمانکاری تهیه شده است در این سیستم امتیاز دهی دقیق سیستمی با مشخص كردن زمینه های کاری و فعالیت  های پیمانکاران و ارسال مدارک و تجهیزات، گواهی نامه ها و  تکمیل ,  فرم های ارزیابی انجام خواهند شد. مدیر سیستم نیز با توجه به مدارک ارسالی به رتبه بندی پیمانکاران و پس از گزارش گیری از روند کاری پیمانکاران به تذکر، تخلف، اخطار و تشویق طبق ضوابط و گردش های موجود و امکان تعلیق و اخراج پیمانکار  می پردازد.
ازضروری ترین الزامات جهت شرکت درمناقصات است.

همچو ققنوس بی مانند…

پرنده افسانه ای ققنوس

دراساطیر ایران، قُقنوس یا قُقنُس، معرب کلمه ی یونانی کوکنوس (Kuknos)، و همتــای کلمه ی هند و اروپایی و چینی فونیکس است و چنین می‌ نماید که شکل آن ترتیب و برآیندی از قرقاول، مرغ چینی و آمیــزه ی آن با دیــگرمــرغــان اسطوره ایست در این روایت ققنـــوس همتـــای قو در ادبیات اروپــایی است که با آوازخـوانـی ، زیست و زندگی خــود را به پــایــان می‌بــرد. اساساً در ادبیات ایــران نیـــز همچــون ادبیــات هنــد و اروپـایی، سوختــن در رنــج خــویش و از خـاکستــر خــود برآمـدن و تـولدی دیـگر، راه بــه اسطــوره ی ققنــوس دارنـد. در فرهنگ انگلیسی زبان، ققنوس Phoenix پرنده‌ای است افسانه‌ای و بسیار زیبا و در نوع خود منحصر به ‌فرد ، که بنا بر افسانه‌ها 500 یا 600 سال در صحاری غرب عمر می‌کند، خود را بر تلی از خاشاک می‌سوزاند، و از خاکستر حاصل، خود او دگر بار با طراوت جوانی سر برمی‌آورد و دور دیگری از زندگی را آغاز می‌کند و می‌گذراند. ققنوس در فرهنگ اروپایی غالباً تمثیلی از فناناپذیری و حیات جاودان است. ققنوس در اصل از ایران باستان به فرهنگ اروپا راه یافته است.

  • تلفن دفتر تهران: 02188745705

    تلفن دفتر اصفهان: 03136759053

    تلفن دفتر شهرضا: 95-03153246990

  • info@phx.ir

    phx1383@gmail.com