اخطار و تشویق

تشویق پیمانکاران و عوامل اجرایی آنها و یا تذکر و در صورت لزوم اخطار به آنها باعث ایجاد انگیزه جهت افزایش کارایی پیمانکاران و عوامل اجرایی ایشان می گردد. بر همین اساس پیمان این امکان را برای کارفرمایان گرامی فراهم می نماید تا با استفاده از چک لیست ها و فرم های نظارتی و در نظر گرفتن عوامل مختلف، کلیه فرآیندهای مرتبط با اخطار و تشویق پیمانکاران و عوامل اجرایی آن ها را در سازمان به صورت مکانیزه انجام دهند.

با استفاده از این قابلیت می توان با اطلاع رسانی سریع و آنلاین به پیمانکاران و یا هر یک از عوامل اجرایی، ضمن افزایش شفافیت باعث کاهش ریسک های انجام پروژه گردید.

 • ثبت گزارش اخطار و تشویق پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی براساس سمت بازدیدکننده برای پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی به طور جداگانه
 • مدیریت انواع دسته‌بندی‌های موضوعی و چک لیست ها برای ثبت گزارش
 • الصاق و مدیریت مستندات تخلف به همراه گزارش اخطار و تشویق
 • اطلاع رسانی سریع به پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی 
 • امکان مشاهده گزارش و ارسال دفاعیه توسط پیمانکار، سرپرست و کادر اجرایی از طریق کارتابل کاربری خود به صورت غیر حضوری
 • اعمال تصمیمات مدیریتی در صورت صدور اخطار و تشویق
درباره قابلیت مدیریت اخطار و تشویق پیمان بیشتر بدانید:

پایگاه داده متمرکز

 • افزایش کارایی‌ با افزایش سرعت رهگیری اخطار و تشویق در جمع آوری داده ها به حداقل رسیدن خطاها و ضایعات اداری
 • حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به داده‌های حساس
 • یکپارچگی کلیه اطلاعات مرتبط در پایگاه داده


مدیریت زمان

 • سرعت در ایجاد و ارسال گزارش های اخطار و تشویق برای پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی مورد نظر
 • سهولبت ارتباط با پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی و اطلاع رسانی سریع به آنها
 • تسهیل در تمدید و مدیریت اخطار و تشویق


همکاری آنلاین در محیطی مشترک

 • کاهش مراجعات حضوری پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی
 • بهبود و توسعه ارتباطات بین بخش های مختلف سازمان و همچنین کارشناسان سازمان با پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی
 • افزایش شفافیت فرایندهای اداری مناقصه و مزایده برای کلیه کاربران سامانه و پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی


قابلیت بومی سازی و اعمال تنظیمات

 • بومی سازی و مدیریت فرآیندها و اطلاعات اخطار و تشویق
 • تنظیم و تخصیص منابع لازم جهت ورود اطلاعات توسط پیمانکاران، سرپرستان و عوامل اجرایی